Splynx API on Ruby

ruby
api

#1

https://rubygems.org/gems/splynx_api

gem install splynx_api

http://www.rubydoc.info/gems/splynx_api/0.2.1

thanks @waverage